Mittwoch, 05. Oktober 2022

Notruf: 112


Ereignis Abteilungen Beginn
Laternenumzug Gruppe A, Gruppe B, Jugendfeuerwehr 07.10.2022
JF-Dienst Jugendfeuerwehr 10.10.2022 @ 17:00 Uhr
JF-Dienst Jugendfeuerwehr 07.11.2022 @ 17:00 Uhr
Altpapiersammlung Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Jugendfeuerwehr 19.11.2022 @ 10:00 Uhr
JF-Dienst Jugendfeuerwehr 21.11.2022 @ 17:00 Uhr
JF-Dienst Jugendfeuerwehr 05.12.2022 @ 17:00 Uhr
JF-Weihnachtsfeier Jugendfeuerwehr 19.12.2022 @ 17:00 Uhr
Altpapiersammlung Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Jugendfeuerwehr 04.03.2023 @ 10:00 Uhr
Altpapiersammlung Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Jugendfeuerwehr 03.06.2023 @ 10:00 Uhr
JF Kanu-Wandern Jugendfeuerwehr 10.06.2023
Altpapiersammlung Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Jugendfeuerwehr 26.08.2023 @ 10:00 Uhr
Altpapiersammlung Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Jugendfeuerwehr 18.11.2023 @ 10:00 Uhr